გადაწყვეტილება "IBS დისტრიბუცია" განკუთვნილია სადისტრიბუციო კომპანიებისათვის და უზრუნველყოფს მათში მიმდინარე სავაჭრო ოპერაციების სრულ ავტომატიზაციას, ეფექტურ და ოპერატიულ მართვას. „IBS დისტრიბუცია“ მოიცავს მარტივ და სავაჭრო აგენტისათვის მოსახერხებელ ჯიბის პერსონალური კომპიუტერისა და საოფისე მოდულს, რომელიც მრავალფუნქციური და ამავე დროს მოქნილია კომპანიის ბიზნეს-პროცესების მიმართ.ფუნქციონალური შესაძლებლობები

მოშორებული ობიექტების დაკავშირება
გადაწყვეტილებას გააჩნია შესაძლებლობა ნებისმიერი ორგანიზაციული სტრუქტურის მქონე კომპანიის ცენტრალური ოფისი დააკავშიროს სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან, როგორებიცაა რეგიონალური ოფისები, მოშორებული საწყობები და ა.შ. ამ დროს მმართველ რგოლს საშუალება ეძლევა ცენტრალიზებულად მართოს მთლიანი კომპანია, ისე რომ გააჩნდეს ოპერატიული ინფორმაცია კომპანიაში  მიმდინარე სავაჭრო პროცესების შესახებ და ფლობდეს სრულ ინფორმაციას მთლიანი კომპანიის მასშტაბით. ამავე დროს შესაძლებელია მოხდეს ინფორმაციის ანალიზი სტრუქტურული ერთეულების ჭრილში.


დაკავშირება შესაძლებელია განხორციელდეს, როგორც ტერმინალური კავშირით (On line), ისე განაწილებული ბაზების (Off line)  საშუალებით. განაწილებული ბაზების შემთხვევაში ინფორმაციის გაცვლა შესაძლებელია განხორციელდეს ავტომატურად წინასწარ მითითებული პერიოდულობით.
მოდული  ჯიბის პერსონალური კომპიუტერებისათვის
ჯიბის პერსონალური კომპიუტერის მოდული გათვლილია უკვე გამოცდილ და ამავე დროს თანამედროვე ტექნიკაზე. მისი მეშვეობით სავაჭრო აგენტი დამოუკიდებლად ახორციელებს სავაჭრო ოპერაციებს ადგილზე და ეს ინფორმაცია ოფისში პირდაპირი დაკავშირებით ან მასში მისვლის გარეშე GPRS–ის საშუალებით აისახება საოფისე მოდულში.

ჯიბის კომპიუტერის მოდული მრავალფუნქციურია და მთლიანად მოიცავს დისტრიბუტორისათვის (პრისეილერის და ვენსეილერის) საჭირო ოპერაციების განხორციელების შესაძლებლობას. დისტრუბუტორების ავტომატიზაციის შედეგად მას აღარ სჭირდება დოკუმენტების ხელით გამოწერა, კლიენტის ვალის გამოთვლა და ფურცლებში მიმდინარე ოპერაციების აღრიცხვა. ჯიბის კომპიუტერების მოდულის დახმარებით დისტრიბუტორი უმოკლეს დროში აფორმებს შეკვეთის, გაყიდვის, თუ თანხის შემოსვლის ოპერაციებს, ბეჭდავს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ფორმებს (ანგარიშ-ფაქტურა, სასაქონლო ზედნადები) და შიდა აღრიცხვის დოკუმენტებს. შეუძლია დღის ნებისმიერ პერიოდში ამობეჭდოს შემოსული თანხების თუ მანქანაზე არსებული სასაქონლო მარაგები, შედეგად დისტრიბუტორს ეძლევა საშუალება თვითონაც აკონტროლოს მისი ვალები და სასაქონლო ნაშთები.საოფისე პროგრამის მოდული

ოპერაციების აღრიცხვა და ანალიზი პროდუქციის ბრენდების ჭრილში
გადაწყვეტილების საოფისე მოდული საშუალებას იძლევა კომპანიამ საქონლის გაყიდვების რაოდენობრივი და თანხობრივი მაჩვენებლები, ასევე დებიტორული დავალიანებები და ფულადი სახსრების მოძრაობა დაინახოს პროდუქციის ბრენდების მიხედვით, რომელთა ოპერაციების განცალკევებული აღრიცხვის მიუხედავად კომპანიას საშუალება ეძლევა ფლობდეს კომპანიის სრულ სურათს.


სავაჭრო აგენტების საქმიანობის ეფექტური მართვა
საოფისე მოდულში დისტრიბუტორების დავალიანების კონტროლი მარტივად და ეფექტურად ხორციელდება. იგი საშუალებას იძლევა განხორციელდეს ვენსეილერებისათის დისტრიბუტორების ნაშთებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის კონტროლი, ასევე დებიტორული დავალიანებების კონტროლი დისტრიბუტორებისა და დავალიანების ხანგრძლივობის მიხედვით.

პროგრამის საშუალებით შესაძლებელია თითოეულ სავაჭრო აგენტს დაენიშნოს მარშრუტი კვირის დღეების მიხედვით და დღის მარშრუტის მიხედვით მოხდეს დაგეგმილი და დაუგეგმავი ვიზიტების კონტროლი და ანალიზი.


ადგილობრივი და საიმპორტო შესყიდვების წარმოება და თვითღირებულების ფორმირება
გადაწყვეტილებაში  შესაძლებელია დაფიქსირდეს როგორც საიმპორტო, ასევე ადგილობრივი შესყიდვები მათ შორის მომწოდებლებთან წინასწარი შეკვეთების საფუძველზე.

ყოველი შესყიდვისას შესაძლებელია ნებისმიერი დეტალიზაციით მიეთითოს შესყიდულ საქონელზე დარიცხული სატრანსპორტო თუ სხვა სახის დამატებითი ხარჯები, საბაჟო გადასახადი და ა.შ. და მათი გათვალიწინებით მოხდეს საქონლის თვითღირებულების ავტომატური ფორმირება.


ფასწარმოქმნის ეფექტური სისტემა
გადაწყვეტილებაში შესაძლებელია  დაფიქსირდეს როგორც კომპანიის გასაყიდი, ისე მომწოდებლების და კონკურენტების ფასები და განხორციელდეს მათი ანალიზი, რომელთა საფუძველზე სისტემა ეხმარება კოპანიას აარჩიოს  ოპტიმალური შესასყიდი  ფასის მქონე მომწოდებელი და მასთან აწარმოოს შესყიდვები.

გადაწყვეტილებას გააჩნია შესაძლებლობა  შესასყიდი ფასის საფუძველზე მოახდინოს გასაყიდი ფასების ფორმირება გარკვეული პროცენტული ფასნამატის მიხედვით.

გადაწყვეტილებას გააჩნია ფასდაკლების მოქნილი სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა კონკრეტულ კლიენტს დაენიშნოს ფასდაკლების ფიქსირებული პროცენტი ბრენდების მიხედვით. ფასდაკლების სისტემაში ასევე ჩადებულია ბრენდების მიხედვით ფასდაკლების განსხვავებული პირობების დანიშვნის შესაძლებლობა კლიენტების ერთჯერადი შესყიდვის თანხების მიხედვით.


სასაქონლო მარაგების აღრიცხვა
გადაწყვეტილება საშუალებას იძლევა იწარმოოს სასაქონლო მარაგების აღრიცხვა ნებისმიერი რაოდენობის საწყობების მიხედვით. საქონელი შესაძლოა აღირიცხოს ვარგისიანობის ვადებისა და მახასიათებლების შესაბამისად.

სისტემაში შესაძლოა აღირიცხოს საქონლის შტრიხ-კოდები, რაც საშუალებას იძლევა სასაწყობე ოპერაციები გამარტივდეს შტრიხ-კოდის სკანირების გამოყენებით. გადაწყვეტილებაში  თითოეული საქონელი შესაძლებელია რამდენიმე განზომილების ერთეულში აღირიცხოს. მაგ: ცალი, ყუთი, შეკვრა და ა.შ. და თითოეული საქონლისათვის წინასწარ შერჩეული სამი ერთეულის მიხედვით მიიღოს ინფორმაცია მისი რაოდენობრივი ბრუნვისა და ნაშთების შესახებ.

“IBS დისტრიბუციაში”  შესაძლებელია განხორციელდეს საწყობის ინვენტარიზაცია და პროგრამის მიერ ავტომატურად მიეთითოს გადახრა საქონლის მოსალოდნელი რაოდენობიდან ფაქტობრივ რაოდენობამდე. ინვენტარიზაციის საფუძველზე შესაძლებელია საქონლის დანაკლისისა და ნამეტის მიხედვით მოხდეს საწყობში სასაქონლო ნაშთების კორექტირება, რათა შესრულდეს მისი რეალურთან შესაბამისობაში მოყვანა. 


ფულადი სახსრები
გადაწყვეტილებაში შესაძლებელია აისახოს ნებისმიერი რაოდენობის სალარო და საბანკო ანგარიში პროგრამაში დაფიქსირებულ რომელიმე ვალუტაში. ასევე შესაძლებელია ნაღდი და უნაღდო ფულადი სახსრების როგორც დაგეგმილი, ასევე ფაქტობრივი შემოსავლებისა და გასავლების დაფიქსირება.

გადაწყვეტილებაში შესაძლებელია განხორციელდეს ფულადი სახსრების მოძრაობის ანალიზი ფულადი სახსრების მოძრაობის მუხლებისა და სალაროების (საბანკო ანგარიშების) ჭრილში.


ქართულ კანონმდებლობასთან  შესაბამისობა
ყველა სავაჭრო ოპერაციის შესრულების დროს პროგრამული პროდუქტი საშუალებას იძლევა ამოიბეჭდოს ყველა საჭირო და კანონდებლობით გათვალისწინებული ოფიციალური ფორმები:  ანგარიშფაქტურა, სასაქონლო ზედნადები, სალაროს შემოსავლის ორდერი.

გადაწყვეტილებაში გაფორმებული ანგარიშ-ფაქტურებისა და განხორციელებული გაყიდვების, ასევე მიღებული ანგარიშ-ფაქტურებისა და შესყიდვების საფუძველზე ფორმირდება ქართულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანილი გაყიდვებისა და შესყიდვების წიგნი (ანგარიშ-ფაქტურების რეესტრი).


კავშირი "IBS ბუღალტერიასთან"
პროგრამული პროდუქტი „IBS დისტრიბუცია“ დაკავშირებულია პროდუქტ „IBS ბუღალტერიასთან“. ამ ორი პროდუქტის კავშირის დროს კომპანიის სავაჭრო საქმიანობასთან დაკავშირებული პირველადი დოკუმენტები ფორმდება პროდუქტ „IBS დისტრიბუციაში“ და შემდეგ ეს მონაცემები ავტომატურად წინასწარ მითითებული პერიოდულობით ან მექანიკურად იტვირთება პროდუქტ „IBS ბუღალტერიაში“, სადაც ხდება მათი ავტომატური გატარება შესაბამის საბუღალტრო ანგარიშებზე.
პროდუქტის დანერგვით მიღებული ეფექტები

დროისა და შრომითი დანახარჯების შემცირება
ფირმის ბიზნეს პროცესების სრული ავტომატიზაცია; პროგრამაში სწრაფად და მარტივად შესრულებული ოპერაციები საშუალებას მოგცემთ მნიშვნელოვნად დაზოგოთ თქვენი დრო, შრომითი რესურსები და მიიღოთ კომპანიის მიმდინარე მდგომარეობის სრული სურათი.


მართვის პროცესების გაუმჯობესება
უმოკლეს დროში, სასურველი ფორმით სტატისტიკური მონაცემებისა და ორგანიზაციაში მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაციის მიღება ზრდის კომპანიის მართვის ეფექტს.


ფირმის საფასო პოლიტიკის ეფექტურად წარმოება
ფასწარმოქმნისა და ფასდაკლების მოქნილი მექანიზმი საშუალებას მოგცემთ ეფექტურად აწარმოოთ ფირმის საფასო პოლიტიკა.


მომწოდებელთა კეთილგანწყობა
მომწოდებლებთან ურთიერთანგარიშსწორების გამჭვირვალობა უზრუნველყოფს მათ თქვენდამი კეთილგანწყობას.


წარმატებული კომპანიის იმიჯი
ინფორმაციის გამჭვირვალობა, ბიზნეს პროცესების მართვა თანამედროვე პროგრამული პროდუქტითა და ტექნოლოგიებით  გიქმნით წარმატებული კომპანიის იმიჯს.
1 | 2


ნომენკლატურის სია
ნომენკლატურის სია

ფასდაკლების დანიშვნა
ფასდაკლების დანიშვნა

პრაის–ლისტი
პრაის–ლისტი

სავაჭრო აგენტის მარშრუტი
სავაჭრო აგენტის მარშრუტი

სავაჭრო აგენტის მარშრუტის შესრულების ანალიზი
სავაჭრო აგენტის მარშრუტის შესრულების ანალიზი

აგენტის ვიზიტების ანალიზი
აგენტის ვიზიტების ანალიზი

სასაქონლო ნაშთების ანალიზი
სასაქონლო ნაშთების ანალიზი

სასაქონლო ზედნადები
სასაქონლო ზედნადები

გაყიდვების ანალიზი აგენტების ჭრილში
გაყიდვების ანალიზი აგენტების ჭრილში

გაყიდვების ანალიზი
გაყიდვების ანალიზი

საერთო მოგების ანალიზი
საერთო მოგების ანალიზი

დებიტორული დავალიანება ინტერვალებით
დებიტორული დავალიანება ინტერვალებით

დოკუმენტების ჟურნალი
დოკუმენტების ჟურნალი

დოკუმენტი "მყიდველის შეკვეთა"
დოკუმენტი "მყიდველის შეკვეთა"

აგენტის კლიენტების სია
აგენტის კლიენტების სია

აგენტის მარშრუტი კონკრეტული დღისთვის
აგენტის მარშრუტი კონკრეტული დღისთვის

საქონლის შერჩევა
საქონლის შერჩევა

საქონლის ცხრილის შევსება
საქონლის ცხრილის შევსება

შეკვეთაში არჩეული საქონლის სია
შეკვეთაში არჩეული საქონლის სია

ფასდაკლების გამოთვლა
ფასდაკლების გამოთვლა

ანგარიშ–ფაქტურის სერიისა და ნომრის მითითება
ანგარიშ–ფაქტურის სერიისა და ნომრის მითითება

დოკუმენტების ბეჭდვა
დოკუმენტების ბეჭდვა


 • შესაძლებელია თუ არა აგენტმა ჯიბის პერსონალურ კომპიუტერზე განახორციელოს ოპერაციები კლიენტზე, რომელიც პროგრამაში არ არის დაფიქსირებული?

 • ხდება თუ არა პროგრამაში გაყიდვების განცალკევებულად წარმოება აგენტების მიხედვით?

 • როგორ ხდება ჯიბის პერსონალური კომპიუტერების მოდულში ფასდაკლების დაანგარიშება?

 • არის თუ არა პროგრამაში შესაძლებლობა განხორციელდეს ანალიზი დღის განმავლობაში აგენტი რა პერიოდულობით ახორციელებს ვიზიტებს კლიენტებთან?

 • შესაძლებელია თუ არა პროგრამაში განხორციელდეს კონტროლი თუ რამდენად ასრულებს სავაჭრო აგენტი დაგეგმილ მარშრუტს?

 • თუ აგენტი მუშაობს რეგიონში და არ გააჩნია Online დაკავშირების საშუალებები, არის თუ არა შესაძლებელი რამდენიმე დღის ინფორმაცია პირდაპირი დაკავშირებით ერთდროულად ჩაიტვირთოს საოფისე პროგრამაში?

 • შესაძლებელია თუ არა ერთ მაღაზიას მიემაგროს რამდენიმე სავაჭრო აგენტი იმ შემთხვევაში, თუ ისინი სხვადასხვა ასორტიმენტის რეალიზაციას ახორციელებენ?

 • მაღაზიების მიმაგრებული სავაჭრო აგენტის შეცვლის შემთხვევაში ხდება თუ არა ძველი სავაჭრო აგენტის გაყიდვების ისტორიის დაკარგვა?

 • რა მოწყობილობებია საჭირო იმისათვის, რომ აგენტმა ადგილზე შეძლოს დოკუმენტაციის ამობეჭდვა?

 • რამდენად კარგად არის ორგანიზებული პროგრამაში სავაჭრო აგენტების უფლებების შეზღუდვა?

 • შესაძლებელია თუ არა აგენტმა დღის განმავლობაში რამდენჯერმე გაცვალოს ინფორმაცია სათაო ოფისთან?


 • შესაძლებელია თუ არა აგენტმა ჯიბის პერსონალურ კომპიუტერზე განახორციელოს ოპერაციები კლიენტზე, რომელიც პროგრამაში არ არის დაფიქსირებული?
  იმ შემთხვევაში, თუ აგენტს აქვს უფლება დაამატოს ახალი კლიენტი ჯიბის კომპიუტერზე, მაშინ იგი ამ კლიენტის დამატების შემდეგ გააფორმებს მასზე გაყიდვის დოკუმენტს, რაც მონაცემთა გაცვლის შემდგომ აისახება საოფისე პროგრამაში. სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია ფიქტიური კლიენტის დამატება საოფისე პროგრამაში, რომელზეც მოხდება ყოველ ახალ კლიენტზე ოპერაციების გაფორმება, ხოლო თვითონ კლიენტის დამატება განხორციელდება საოფისე პროგრამაში.


  ხდება თუ არა პროგრამაში გაყიდვების განცალკევებულად წარმოება აგენტების მიხედვით?

  აგენტის მიერ განხორციელებულ ნებისმიერ ოპერაციაში ფიქსირდება პასუხიმგებელი აგენტი, ასევე მის მიერ გაფორმებული დოკუმენტების დანომრვა ხდება მისი პირადი პრეფიქსის გამოყენებით. შედეგად პროგრამაში შესაძლებელია განხორციელდეს დებიტორული დავალიანებების, გაყიდვებისა და ნაშთების (ვენსეილერის შემთხვევაში) ანალიზი აგენტების მიხედვით.


  როგორ ხდება ჯიბის პერსონალური კომპიუტერების მოდულში ფასდაკლების დაანგარიშება?
  ჯიბის პერსონალური კომპიუტერის მოდულში იტვირთება საოფისე პროგრამაში დაფიქსირებული ფასდაკლებები: ფიქსირებული -კლიენტისათვის და თანხობრივი - ერთჯერადი შესყიდვის თანხის მიხედვით. აგენტის მიერ შეკვეთისა თუ რეალიზაციის დოკუმენტის ჩაწერის დროს ხდება ფასდაკლების პირობების შემოწმება და შესაბამისი ფასდაკლების დანიშვნა დოკუმენტისათვის. ინფორმაციის სახით აგენტისათვის გამოიტანება გაწეული ფასდაკლების შესახებ შეტყობინება.

  არის თუ არა პროგრამაში შესაძლებლობა განხორციელდეს ანალიზი დღის განმავლობაში აგენტი რა პერიოდულობით ახორციელებს ვიზიტებს კლიენტებთან?
  საოფისე პროგრამაში ფიქსირდება აგენტის თითეული ვიზიტის დრო, მის მიერ გაფორმებული დოკუმენტების შექმნის თარიღის საფუძველზე, ასევე ფიქსირდება მათი პროგრამაში გადმოტვირთვის დრო. ანგარიშგებაში აგენტების ვიზიტების ანალიზის შესახებ შესაძლებელია ამ ინფორმაციის გამოტანა მომხმარებლისთვის მოსახერხებელ ფორმაში და მისი შემდგომი ანალიზი.


  შესაძლებელია თუ არა პროგრამაში განხორციელდეს კონტროლი თუ რამდენად ასრულებს სავაჭრო აგენტი დაგეგმილ მარშრუტს?
  პროგრამაში თითოეული სავაჭრო აგენტისთვის იგეგემება მარშრუტი კვირის დღეების მიხედვით. გაფორმებული დოკუმენტების მიხედვით ხდება ანალიზი, თუ რამდენი გეგმიური ან არაგეგმიური ვიზიტი შეასრულა აგენტმა, რა დოკუმენტები გაფორმდა ვიზიტის დროს. ასევე მოხდება იმის დაანგარიშება, თუ რა პროცენტით შესრულდა თითოეული დღისა თუ კვირის გეგმა.

  თუ აგენტი მუშაობს რეგიონში და არ გააჩნია Online დაკავშირების საშუალებები, არის თუ არა შესაძლებელი რამდენიმე დღის ინფორმაცია პირდაპირი დაკავშირებით ერთდროულად ჩაიტვირთოს საოფისე პროგრამაში?
  სავაჭრო აგენტის მიერ გაფორმებული ყველა ის დოკუმენტი, რომლის  დადასტურებაც არ მომხდარა ოფისის მიერ, ყოველგვარი პერიოდის მითითების გარეშე, პირდაპირი დაკავშირების (ან ნებისმიერ სხვა დაკავშირების) დროს მთლიანად გადმოიტვირთება საოფისე პროგრამაში.


  შესაძლებელია თუ არა ერთ მაღაზიას მიემაგროს რამდენიმე სავაჭრო აგენტი იმ შემთხვევაში, თუ ისინი სხვადასხვა ასორტიმენტის რეალიზაციას ახორციელებენ?
  მაღაზიას შესაძლებელია მიემაგროს იმდენი დისტრიბუტორი, რამდენი განსხვავებული ასორტიმენტის (ბრენდის) მიხედვითაც იწარმოება აღრიცხვიანობა კომპანიაში. დავალიანებების აღრიცხვა ხორციელდება ბრენდების ჭრილში, შესაბამისად შესაძლებელია მაღაზიის დავალიანების კონტროლი მასზე მიმაგრებული აგენტების მიხედვით.


  მაღაზიების მიმაგრებული სავაჭრო აგენტის შეცვლის შემთხვევაში ხდება თუ არა ძველი სავაჭრო აგენტის გაყიდვების ისტორიის დაკარგვა?
  გადაწყვეტილებაში მაღაზიების მიმაგრების სქემა ითვალიწინებს სავაჭრო აგენტების შეცვლას, რის გამოც გაყიდვებისა თუ დავალიანებების ისტორიის ცვლილება არ ხდება. მაღაზიის გაყიდვების ისტორია იქამდე რჩება ძველ სავაჭრო აგენტზე, ვიდრე სავაჭრო წერტილი სხვა აგენტზე არ იქნება მიმაგრებული. ასეთ დროს პროგრამა საშუალებას იძლევა ძველ აგენტზე არსებული დავალიანება ავტომატურად გადაეწეროს ახალ აგენტს.


  რა მოწყობილობებია საჭირო იმისათვის, რომ აგენტმა ადგილზე შეძლოს დოკუმენტაციის ამობეჭდვა?
  იმისათვის, რომ ჯიბის პერსონალური კომპიუტერით აჭურვილმა აგენტმა ადგილზე შეძლოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტის ამობეჭდვა, საჭიროა შემდეგი მოწყობილობები: 
                                    – პრინტერი (საჭიროების მიხედვით მატრიცული, ჭავლური ან ლაზერული)
                                    – Bluetooth ადაპტერი
                                    – კვების გარდამქმნელი
                                    – კვების გამანაწილებელი
  ყველა ამ მოწყობილობის დამონტაჟება უნდა მოხდეს სავაჭრო აგენტის ავტომობილში.

  რამდენად კარგად არის ორგანიზებული პროგრამაში სავაჭრო აგენტების უფლებების შეზღუდვა?
  სავაჭრო აგენტების უფლებები ჯიბის კომპიუტერის მოდულში მაქსიმალურად შეზღუდულია. საოფისე პროგრამაში ყოველი აგენტისათვის ეთითება თუ რა დოკუმენტების გაფორმება შეუძლია (რეაზლიზაცია, დაბრუნება, შეკვეთა, სალაროს ორდერი და ა.შ), რა ინფორმაციის შეცვლა აქვს ნებადართული, ასევე აქვს თუ არა ფასების ცვლილებისა და ფასდაკლების დანიშვნის უფლება.


  შესაძლებელია თუ არა აგენტმა დღის განმავლობაში რამდენჯერმე გაცვალოს ინფორმაცია სათაო ოფისთან?
  აგენტის მიერ შესრულებული ოპერაციების ასახვა ოფისში შესაძლებელია დღის განმავლობაში რამდენჯერმე, ამისთვის აუცილებელია სავაჭრო აგენტის ჯიბის კომპიუტერს გააჩნდეს კომუნიკატორის ფუნქცია და ჰქონდეს GPRS კავშირი ოფისთან.  კლიენტები
  აბც გრუპ
  აიჯი დისტრიბუშენი
  ალიანს ლოჯისტიკ ჯორჯია
  ალიანსი საქართველო
  არგო დისტრიბუშენი
  ბეზეკი
  ბი და ჯი
  ბიბლუსი
  გაგრა პლუს
  გდ ალკო
  გეო ფუდს დისტრიბუშენი
  გომი
  დელი კომი
  დიპლომატ ჯორჯია
  დიპლომატ ჰოლდინგი
  ენგადი
  ვიმ-ბილ-დან საქართველო
  ზებრა IG
  იტალიურ ქართული სამრეწველო ჯგუფი
  კალინა ჯორჯია
  ლაბოტე
  ლევორი
  ლიდერფუდი
  მასტერ თრეიდი
  მეგაკო
  ნატახტარი იმერეთი76049natxatari[1].jpg
  ნუტრილენდი
  ორბიტა
  ორიონი
  პროვიზია

  რკონი
  საქართველოს ლატარიის კომპანია
  სუფთა წყალი
  უნი ტრეიდინგი
  ქართუ უნივერსალიQartu universali.jpg
  ქერასუსი
  შარმ ტრეიდინგი
  ცენტურიონი
  ჯეო-კოოპ
  ჯეოტეკი

  პროექტები

  სიახლეები

  IBS-ი ფირმა 1C-ის ოფიციალური პარტნიორია საქართველოში, რომლის თანამშრომელთა პროფესიონალიზმი დადასტურებულია
  „1C: სპეციალისტისა“ და
  „1C: პროფესიონალის“ სერტიფიკატებით.

  სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალების იმპორტიორი „პატრიოტი-2006“ IBS-ის პროგრამული პროდუქტებით სარგებლობს
  IBS-ის პროდუქტების მეშვეობით „პატრიოტი-2006“-ში უზრუნველყოფილია ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია, აღრიცხვის ოპერატიულობა და სიზუსტე, ასევე თანამშრომლების მიერ რუტინული ოპერაციების შესრულებისთვის საჭირო დროის შემცირება. პროექტის ფარგლებში ავტომატიზებულია 30 სამუშაო ადგილი.

  19.08.2014
  კომპანია IBS-ი გიწვევთ 1C-ის ტელეკონფერენციაზე ახალი ERP პროდუქტის შესახებ
  24 სექტემბერს ფირმა 1C-ი ატარებს ტელეკონფერენციას ახალი, ინოვაციური პროდუქტის 1C: ERP 2.0-ის შესახებ. კომპანია IBS-ი, როგორც ღონისძიების ორგანიზატორი საქართველოში, საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მონაწილეობა ტელეკონფერენციაში და დროის რეალურ რეჟიმში მოისმინოთ პასუხები თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე.